do kasy suma: 0,00 zł
Infolinia 531 086 222

Warunki współpracy

WARUNKI WSPÓŁPRACY

1. Postanowienie ogólne

1.1 Firma BIMEB, zwana dalej Sprzedawcą, oferuje sprzedaż towarów i usług na niniejszych Warunkach Współpracy i Sprzedaży.
1.2 Cenniki produktów, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają jedynie charakter informacyjny. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w/w materiałów przesyłanych lub udostępnianych Nabywcom bez konieczności informowania o każdorazowej zmianie.
1.3 Przyjęcie faktury lub dokumentu WZ jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych Warunków Współpracy i Sprzedaży.
1.4 Towar zakupiony na wyprzedaży nie podlega zwrotowi oraz nie jest objęty gwarancją o ile nie została zawarta stosowna informacja o indywidualnym rozpatrywaniu gwarancyjnym.
1.5 Okres gwarancyjny liczony jest od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży o ile producent nie określił inaczej.
1.6 Towar sprowadzony lub wykonywany na indywidualne zamówienie klienta nie podlega zwrotowi.

2. Składanie zamówień

2.1 Wszystkie zamówienia muszą być składane pisemnie lub za pośrednictwem platform elektronicznych. W przypadku braku powyższych form zamówienia oraz w przypadku nieczytelnych zamówień składanych pismem odręcznym, Nabywca przyjmuje odpowiedzialność za możliwe wynikłe błędy.
2.2 Jeżeli Nabywca nie wymaga od Sprzedawcy wyceny zamówienia, przyjmuje się że jest On świadomy kosztów jego realizacji. W przypadku gdy Nabywca żąda wyceny zamówienia zostaje ona przekazana pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji dopiero po uprzednim potwierdzeniu przez Nabywcę drogą elektroniczną lub pisemnie. Brak odpowiedzi Nabywcy na wycenę jest równoważny z brakiem akceptacji i nie przekazaniem zlecenia lub zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
2.3 Osoby działające w imieniu Nabywcy powinny posiadać umocowanie do działania w imieniu Nabywcy.
2.4 Fakt przyjęcia zamówienia i jego potwierdzenie nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W szczególności dotyczy to zachowań Nabywcy lub osób trzecich (w tym dostawców Sprzedawcy) lub z powodu siły wyższej.
2.5 Nabywcy indywidualni dokonujący zakupu za pośrednictwem Internetu mogą zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty jego dostawy. W przypadku firm zwrot jest możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu tego faktu ze Sprzedawcą. Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na zamówienie.

3.Warunki realizacji zamówień i dostaw

3.1 Towary zakupione przez Nabywcę są realizowane na podstawie jego zamówienia.
3.2 Nabywca odbiera towar osobiście z jednego z oddziałów Sprzedawcy w zależności od rodzaju towaru.
3.3 Towar może zostać dostarczony Nabywcy transportem własnym Sprzedawcy lub z wykorzystaniem firm spedycyjnych.
3.4 Do każdego zamówienia Sprzedawca dolicza koszty transportu jeśli nie spełnia ono tzw. minimum logistycznego, którego wartość ustalana jest indywidualnie.
3.5 Do każdego zamówienia wymagającego pakowania z użyciem materiałów z tworzyw sztucznych (np. folii strecz) doliczana jest "usługa pakowania" wynikająca z przepisów dotyczących obrotu opakowaniami.
3.6 Po złożeniu zamówienia Nabywca może otrzymać fakturę w celu dokonania przedpłaty.
3.7 Zamówienia są realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
3.8 Możliwy jest również odbiór towarów przy płatności gotówkowej lub w przypadku wysyłki spedycją za pobraniem. W tym przypadku opłata spedytora jest wyższa niż opłata standardowa.
3.9 Nabywca odbierając towar od Sprzedawcy własnym transportem, zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia nabytych elementów. Towar tuż po odebraniu przez Nabywcę własnym transportem nie podlega reklamacji, ze względu na możliwość powstania wad podczas przewożenia towaru.
3.10 Zamówienia za pobraniem realizowane są dopiero po weryfikacji finansowej Klienta i po ustaleniu warunków wykonania wysyłki zlecenia ze Sprzedającym. Maksymalna wartość przesyłki pobraniowej nie może przekroczyć kwoty 2500 zł brutto.

4. Warunki płatności

4.1 Uregulowanie należności przez Nabywcę za towary następuje na podstawie wystawionego przez Sprzedawcę dokumentu sprzedaży, np.: faktury VAT. Do cen netto wskazanych w ofercie Sprzedawca dolicza należny podatek od towarów i usług w wysokości określonej przepisami prawa.
4.2 Każda faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty.
4.3 Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
4.4 W momencie przekroczenia terminu płatności Sprzedawca nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości określonej przepisami prawa i bez konieczności doręczania Nabywcy dodatkowego wezwania do zapłaty odsetek za opóźnienie.
4.5 W przypadku wątpliwości odnośnie wywiązywania się przez Nabywcę ze zobowiązań finansowych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw na rzecz Nabywcy do czasu uregulowania zaległych należności.
4.6 Złożone przez Nabywcę reklamacje na zakupione towary nie zwalniają Nabywcy z obowiązku zapłaty za wystawione dokumenty sprzedaży.
4.7 Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub adresu doręczania przesyłek i korespondencji. Brak takowego zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu uważane są prawidło.
4.8 Możliwe jest również wydawanie towarów na podstawie dokumentów magazynowych WZ w przypadku gdy Nabywca zażyczy sobie zbiorczej FV z kilku takich dokumentów. Wówczas jednak towar odebrany na podstawie dokumentu WZ musi zostać w całości opłacony przez Nabywcę.

5. Faktura z odroczonym terminem płatności

5.1 Faktura z odroczonym terminem płatności określa jedna z usług imoje- Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.  

5.2. W przypadku odbioru towaru lokalnie

5.2.1. Nabywca może otrzymać od Sprzedającego odroczony termin płatności faktur VAT.
5.2.2. Odroczony termin płatności mogą otrzymać jedynie Nabywcy regularnie dokonujący zakupów u Sprzedawcy.
5.2.3. Odroczony termin płatności dla pierwszej faktury terminowej wynosi 7 dni.
5.2.4 Sprzedawca może sukcesywnie wydłużać termin płatności, gdy faktury Nabywcy będą opłacane bez opóźnień.
5.2.5 W przypadku nieterminowego opłacania faktur przez Nabywcę, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu jego płatności z faktury terminowej na przedpłatę/ gotówkę. Przekroczenie terminu płatności dla pierwszej faktury z odroczonym terminem płatności jest równoznaczne ze wstrzymaniem kredytu kupieckiego i powrotem do płatności gotówkowych lub przedpłaty.
5.2.6 Przekroczenie terminu płatności przez Nabywcę o więcej niż 7 dni roboczych bez poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy skutkuje cofnięciem przyznanego terminu płatności i kredytu kupieckiego.
5.2.7 Ponowne rozważenie przyznania kredytu kupieckiego następuje po 3 płatnościach gotówkowych lub płatności przelewem.

6. Reklamacje

6.1 Wszelkie reklamacje należy zgłaszać Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail esklep@bimeb.pl na odpowiednich arkuszach reklamacyjnych(zal 5). W celu przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji wymagane jest dostarczenie dodatkowej dokumentacji w postaci, np.: zdjęć reklamowanych produktów.
6.2 Po zgłoszeniu pisemnej reklamacji Nabywca oczekuje na reakcję ze strony Sprzedawcy w ciągu 14 dni roboczych.
6.3 Sprzedawca ma prawo do uzyskania od Nabywcy dodatkowych informacji odnośnie
reklamowanych produktów (opis,fotografie oraz możliwość osobistego sprawdzenia miejsca składowania, użytkowania...etc.).
6.4 Towary podlegają gwarancji tylko w przypadku, gdy zostały użyte zgodnie z warunkami użytkowania. Warunki użytkowania produktów regulują sami producenci.
6.5 W razie uszkodzeń, opóźnień lub braków dostarczonych towarów za pośrednictwem spedytora, Nabywca jest zobowiązany do kierowania reklamacji i zastrzeżeń do odpowiedniego przewoźnika.
6.6 Nabywca jest zobowiązany do dokonania przeglądu dostarczonych towarów niezwłocznie po ich odebraniu – dotyczy przesyłek realizowanych za pomocą kurierów i firm spedycyjnych. Po odebraniu przesyłki, reklamacja u Sprzedawcy ani u przewoźnika nie zostanie rozpatrzona.
6.7 Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji przy wadach ilościowych i jakościowych, jeżeli niezwłocznie nie zawiadomi Sprzedawcy o wystąpieniu wady. W przypadku, gdy wada jakościowa wystąpiła później – należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wystąpieniu wady (nie dotyczy to wad, które mogły zostać wykryte przy odbiorze towarów).
6.8 Nabywca jest zobowiązany do dokonania przeglądu dostarczonych produktów realizowanych na zamówienie i wykonywanych pod wymiar według specyfikacji projektowej w ciągu 2 dni od odbioru własnego lub otrzymania dostawy w przypadku realizacji zamówienia przez spedycję firmy Bimeb (dostawy wewnętrzne).
6.9 Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji przy wadach ilościowych i jakościowych, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wystąpieniu wady w przypadku zamówień realizowanych na zamówienie i wykonywanych pod wymiar według specyfikacji projektowej w ciągu 2 dni od odbioru własnego lub otrzymania dostawy w przypadku realizacji zamówienia przez spedycję firmy Bimeb (dostawy wewnętrzne). W przypadku, gdy wada jakościowa wystąpiła później – należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wystąpieniu wady (nie dotyczy to wad, które mogły zostać wykryte w wymienionym powyżej terminie dotyczących odbioru towarów realizowanych na zamówienie).
6.10 Jeżeli dostarczone towary posiadają wady ilościowe, Nabywca nie może od umowy odstąpić, lecz ma obowiązek uzgodnić ze Sprzedawcą termin usunięcia wady. Po bezskutecznym upływie terminu Nabywca może żądać obniżenia ceny, a gdy cena nie zostanie obniżona jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
6.11 Jeżeli dostarczone towary posiadają wady jakościowe Nabywca nie może od umowy odstąpić, lecz ma obowiązek wyznaczyć Sprzedawcy termin usunięcia wady nie krótszy niż dwadzieścia jeden dni. W tym terminie Sprzedawca według swojego uznania usunie wady lub wymieni towary na wolne od wad. Po bezskutecznym upływie terminu Nabywca może żądać obniżenia ceny, a gdy cena nie zostanie obniżona jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
6.12 Nabywca pokrywa koszt wysyłki reklamowanego towaru do Sprzedawcy oraz ponosi odpowiedzialność za wybraną przez siebie metodę dostarczenia. Po usunięciu wad, Sprzedawca odsyła Nabywcy towar na swój koszt. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca odsyła towar na koszt Nabywcy.
6.13 Zrealizowanie przez Sprzedawcę reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza inne formy rekompensaty.
6.14 Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Nabywca zobowiązany jest do przechowywania reklamowanego towaru w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
6.15 Nabywca ma prawo do odwołania od decyzji dotyczącej reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.
6.16 Brak zgłoszenia przez Nabywcę reklamacji w wyżej opisany sposób i określonych terminach powoduje utratę przez Nabywcę prawa do reklamacji.
6.17 Sprzedawca zaleca stosowanie się do warunków użytkowania ustalonych przez producenta. W przypadku nie stosowania się do warunków użytkowania ustalonych przez producenta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania.
6.18 Oprócz odpowiedzialności z tytułu wad fizycznych Sprzedawca nie ponosi innej odpowiedzialności za jakość towarów, ich wykonanie, przydatność do sprzedaży, bądź przydatność do jakiegokolwiek innego celu zakładanego przez Nabywcę.
6.19 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów będące wynikiem nieprawidłowego ich przechowywania przez Nabywcę lub poddaniu dalszemu przetworzeniu lub użytkowaniu w sposób niezgodny z ich właściwościami i zastosowaniem.
6.20 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu.

7.Postanowienie końcowe

7.1 Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych na warunkach określonych w niniejszych Warunkach współpracy i sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
7.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

8.Załączniki

8.1 Zgoda na otrzymywanie FV drogą elektroniczną
8.2 Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
8.3 Polityka prywatności dotycząca zakupów on-line
8.4 Formularz reklamacyjny
8.5 Oświadczenie o odstąpieniu umowy na odległość

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium