Zwroty i reklamacje

Jeśli chcą Państwo dokonać reklamacji towaru zakupionego w Sklepie BIMEB, prosimy o poinformowanie naszego pracownika o chęci złożenia reklamacji na adres e-mail: reklamacje@bimeb.pl. W zgłoszeniu prosimy podać swoje dane kontaktowe oraz numer zamówienia ze sklepu internetowego BIMEB.

Po otrzymaniu zawiadomienia o reklamacji skontaktuje się z Państwem nasz pracownik. W zależności od formy płatności oraz odbioru towaru lub wysyłki - pracownik uzgodni dalszą część procedury reklamacyjnej.

W przypadku reklamowanego towaru odebranego na miejscu, prosimy o dostarczenie towaru na adres:

Bimeb Magdalena Biłko, Krzysztof Niciecki S.C.

ul. Bielska 136

43-400 Cieszyn

tel. (+48) 534 853 533

W przypadku reklamowanego towaru na odległość, prosimy o wysłanie towaru na adres:

Bimeb Magdalena Biłko, Krzysztof Niciecki S.C.

ul. Daszyńskiego 70 c

43-450 Ustroń

tel. (+48) 534 934 513

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie dowodu zakupu i opisanie problemu w wiadomości e-mail lub na kartce formatu A4. W razie możliwości można dołączyć zdjęcia uszkodzonego produktu w adresie e-mail.

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Wadliwy towar powinien być należycie zapakowany wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie.

Reklamacje z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową rozpatrywane są
w terminie do 14 dni.

O uznaniu bądź odmowie uznania reklamacji Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub wiadomością e-mail.

 

REKLAMACJE

 

3.1. Tryb postępowania reklamacyjnego.

3.1.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego. Usługobiorca może składać na przykład pisemnie na adres: ul. Daszyńskiego 70c, 43-450 Ustroń lub elektronicznie : esklep@bimeb.pl

3.1.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

3.1.3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3.1.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.1.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

3.1.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Daszyńskiego 70c , 43-450 Ustroń. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

4.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawani przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 4.8. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektroniczne za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@bimeb.pl

4.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w zakładce „Zwroty i Reklamacje”.

4.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

4.3.1. Dla umowy, w której wykonaniu Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

4.3.2. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Daszyńskiego 70c, 43-450 Ustroń.

4.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument.

4.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

4.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

4.8.4. W przypadku darmowej dostawy konsument nie ponosi kosztów przesyłki zamówionego towaru. Oznacza to, że w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca jest zobowiązany jedynie do zwrotu ceny, jaką konsument zapłacił za towar, czyli nie może potrącić kosztów przesyłki.

4.9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

4.9.1. Świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4.10. Postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

WARUNKI WSPÓŁPRACY


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl